ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣΤΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Η ταυτόχρονη ανόρθωση των μαστών και αύξηση του μεγέθους τους, όταν οι μαστοί σημειώνονται πτωτικοί και το μέγεθός τους είναι μικρότερο από εκείνο που επιθυμείται.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Η επέμβαση πραγματοποιείται με συνδυασμό των χειρουργικών τεχνικών που αφορούν α) στην ανόρθωση των μαστών, β) στην αύξηση του μεγέθους τους με εισαγωγή ενθεμάτων (βλ. ΑΝΟΡΘΩΣΗ και ΑΥΞΗΤΙΚΗ).


ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΟΥΛΕΣ

Η τοποθέτηση των ενθεμάτων λαμβάνει χώρα μέσω των δερματικών τομών που σχεδιάζονται προκειμένου να αφαιρεθεί το απαιτούμενο δέρμα κατά την ανόρθωση. Έτσι, οι μετεγχειρητικές ουλές εκτείνονται ανάλογα με τον τύπο ανόρθωσης που έχει επιλεγεί (βλ. ΑΝΟΡΘΩΣΗ). Σε περιπτώσεις, πάντως, όπου οι μαστοί εμφανίζουν ήπια πτώση, η χρήση ενθεμάτων ενδέχεται να επαρκεί τόσο για την αύξηση του μεγέθους όσο και για τη διόρθωση της πτώσης ή της όποιας δερματικής χαλάρωσης, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται δερματική εκτομή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, η θέση των ουλών εξαρτάται από τον τύπο προσπέλασης που προτιμάται ώστε να εισαχθούν τα ενθέματα (βλ. ΑΥΞΗΤΙΚΗ, κάτω σειρά Εικόνων).


ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

Δεδομένου ότι η επιλογή του μεγέθους των ενθεμάτων σχετίζεται με το μέγεθος των μαστών που επιθυμείται, απαιτείται ακριβής σχεδιασμός της δερματικής επιφάνειας που πρόκειται να αφαιρεθεί κατά την ανόρθωση. Και τούτο διότι, επί υπέρμετρης αφαίρεσης, η συρραφή του δέρματος καθίσταται επισφαλής ή αδύνατη, οπότε το μέγεθος των ενθεμάτων θα πρέπει να είναι μικρότερο από το αρχικά προβλεπόμενο. Επί ανεπαρκούς εκτομής, αντιθέτως, το δέρμα και το παρέγχυμα των μαστών δεν προσαρμόζονται ικανοποιητικά επάνω από τα ενθέματα, οπότε ενδέχεται να σημειώνονται δυσμορφίες (βλ. ΑΥΞΗΤΙΚΗ, Σχήματα 15, 16). Επίσης, η ακρίβεια κατά τον σχεδιασμό της δερματικής εκτομής είναι καθοριστική για τη μεταφορά των θηλών και των άλω στη σωστή θέση και στο κατάλληλο ύψος.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Βλ. ΑΝΟΡΘΩΣΗ, ΑΥΞΗΤΙΚΗ και ΜΕΙΩΤΙΚΗ.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η ισορροπημένη κατανομή τάσεων μεταξύ των ενθεμάτων, του παρεγχύματος και του δέρματος συνιστά το βασικότερο μέλημα για ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Ωστόσο, το ενδεχόμενο υπέρβασης των συγκεκριμένων τάσεων και εμφάνισης επιπλοκών, με κυριότερη τη διάσπαση του χειρουργικού τραύματος, θέτει συχνά εν αμφιβόλω το εγχείρημα για ταυτόχρονη ανόρθωση και αυξητική. Επιπρόσθετα, η διάσπαση του τραύματος μπορεί να σχετίζεται και με τυχόν μείωση της αιμάτωσης των δερματικών κρημνών που συρράπτονται στη μέση γραμμή, λόγω απρόσεκτης ή εσφαλμένης παρασκευής τους. Έτσι, πολλοί συνάδελφοι επιλέγουν να πραγματοποιούν την επέμβαση σε δύο χειρουργικά στάδια. Αυτό αποτελεί αποδεκτή πρακτική· εν τούτοις, η άποψή μου είναι ότι η επέμβαση μπορεί να ολοκληρώνεται με ασφάλεια σε ένα στάδιο μόνο.

Ακολούθως παρουσιάζεται περίπτωση ανόρθωσης και αυξητικής των μαστών σε έναν χειρουργικό χρόνο.


Αριστερή στήλη Εικόνων. Ασθενής 31 ετών, με πτώση και ασυμμετρία μαστών σε όψεις ανφάς, προφίλ ¾ και προφίλ. Πτώση 2ου βαθμού στον δεξιό μαστό και 3ου βαθμού στον αριστερό. Η ασθενής επιθυμούσε διόρθωση της πτώσης και αύξηση του μεγέθους των μαστών της. Μεσαία στήλη. Αυξητική των μαστών με ενθέματα, ταυτόχρονη ανόρθωση κατόπιν δερματικής εκτομής δίκην ανάστροφου Τ (τα ενθέματα τοποθετήθηκαν κάτω από τους μείζονες θωρακικούς μύες). Αποτέλεσμα στις 5 εβδομάδες μετά την επέμβαση. Οι μαστοί εμφανίζονται φυσιολογικά οιδηματώδεις και η επούλωση των τομών εξελίσσεται ομαλά. Δεξιά στήλη. Διαμόρφωση του αποτελέσματος στους 15 μήνες αργότερα. Ικανοποιητικός όγκος μαστών, ικανοποιητική συμμετρία, ικανοποιητική θέση και προβολή των μαστών και των θηλών με τις άλω. Η υπερχρωμία στην περιοχή της κάθετης ουλής του αριστερού μαστού (βλ. 1η και 2η φωτογραφία στη δεξιά στήλη) αφορά σε μεταφλεγμονώδη υπερμελάγχρωση (postinflammatory hyperpigmentationPIH) και οφείλεται σε πρώιμη και υπέρμετρη έκθεση της ασθενούς στην ηλιακή ακτινοβολία – γεγονός που επιβεβαίωσε και η ίδια.