ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΚΡΗΜΝΟΥΣ(1)

Η χρήση κρημνών στην αποκατάσταση ελλειμμάτων τριχωτού κεφαλής συνοδεύεται από τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Εφόσον οι κρημνοί προέρχονται από το ίδιο το τριχωτό, επιτυγχάνεται α) μεταφορά τριχών, β) αναπλήρωση του χαμένου όγκου ιστών στην περιοχή του ελλείμματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι δυσμορφίες που παρατηρούνται επί εφαρμογής δερματικών μοσχευμάτων (για τις οποίες βλ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΓΕΝΙΚΑ).
  • Οι κρημνοί έχουν θέση εκεί όπου τα μοσχεύματα αντενδείκνυται (όπως π.χ. επί απουσίας εν τω βάθει ιστών, προκειμένου να στηριχθεί ένα μόσχευμα).
  • Ανάλογα με τον τρόπο που σχεδιάζονται, οι κρημνοί μπορεί να περιλαμβάνουν αισθητικά νεύρα, προσδίδοντας, έτσι, αισθητικότητα στην περιοχή όπου μεταφέρονται (στην καλύτερη περίπτωση, η επαναφορά αισθητικότητας κατόπιν εφαρμογής μοσχευμάτων είναι σημαντικά μειωμένη). Επιπλέον, η αισθητικότητα λειτουργεί προστατευτικά ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί.
  • Λόγω της πλούσιας αιμάτωσης και του όγκου τους, οι κρημνοί παρουσιάζουν αυξημένη ανθεκτικότητα στις κακώσεις. Αντιθέτως, τα μοσχεύματα είναι ιδιαίτερα ευπαθή, καθώς επί τραυματισμού τους ενδέχεται να παρατηρούνται προβλήματα, όπως καθυστέρηση στην επούλωση, εμφάνιση χρονίων ελκών, επιμόλυνση κ.ά.
  • Οι κρημνοί έχουν αυξημένη ανθεκτικότητα επί μετεγχειρητικής ακτινοβολίας, κάτι που δεν ισχύει για τα μοσχεύματα (για τις ενδείξεις και τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας, βλ. ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ, υποσημειώσεις 9 και 4, αντιστοίχως).

Πέραν, πάντως, των πλεονεκτημάτων τους σε σχέση με τα μοσχεύματα, οι κρημνοί συνοδεύονται και από μειονεκτήματα, με κυριότερα α) τη μεγαλύτερη έκταση των ουλών, β) τη μεγαλύτερη –ενίοτε– διάρκεια της επέμβασης. Ωστόσο, τα εν λόγω μειονεκτήματα υποσκελίζονται από την υψηλή ποιότητα αποκατάστασης του ελλείμματος. Δεν θα πρέπει, τέλος, να παραβλέπεται ότι, ο σχεδιασμός ενός κρημνού ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής κάλυψη του ελλείμματος και τελικο-τελική σύγκλειση της δότριας χώρας, απαιτεί εμπειρία εκ μέρους του πλαστικού χειρουργού.

Ακολούθως παρουσιάζονται περιπτώσεις αποκατάστασης ελλειμμάτων τριχωτού κεφαλής με κρημνούς.


Εικ. 1. Μελαγχρωματικός σπίλος τριχωτού κεφαλής (βέλος). Εικ. 2. Η βλάβη σε κοντινή λήψη.


Τα Παράθυρα I–IV αφορούν σε φωτογραφίες που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης αφαίρεσης του μελαγχρωματικού σπίλου του περιστατικού των Εικόνων 1, 2. Υπό την προϋπόθεση ότι κάποιος δεν ενοχλείται από τέτοιου είδους φωτογραφίες, μπορεί ανοίγοντας τα εν λόγω Παράθυρα να ενημερωθεί περαιτέρω για τις λεπτομέρειες της επέμβασης.


Εικ. 3, 4. Η περιοχή αμέσως μετά την κοπή των ραμμάτων (αριστερά) και 10 μήνες αργότερα (δεξιά). Η ουλή μόλις διακρίνεται, ενώ δεν παρατηρείται απώλεια τριχών.

 

Εικ. 5. Σχεδιασμός εκτομής κακοήθους δερματικής βλάβης, στο όριο μεταξύ τριχωτού κεφαλής και μετώπου (μοβ περιγράμματα) – η δυσμορφία στο πτερύγιο του ωτός οφείλεται στο γεγονός ότι ο ασθενής δεν επιθυμούσε αποκατάσταση της περιοχής, κατόπιν αφαίρεσης κακοήθους όγκου στο παρελθόν. Εικ. 6. Εκτομή της βλάβης και σχεδιασμός κρημνού τύπου hatchet από το τριχωτό (γαλάζιες γραμμές – η διάστικτη τριγωνική επιφάνεια πρόκειται να αφαιρεθεί). Η αιμάτωση του κρημνού στηρίζεται στα επιπολής κροταφικά αγγεία (κόκκινες γραμμές).


Τα Παράθυρα V, VI αφορούν σε φωτογραφίες που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης αφαίρεσης της κακοήθους βλάβης του περιστατικού των Εικόνων 5, 6. Υπό την προϋπόθεση ότι κάποιος δεν ενοχλείται από τέτοιου είδους φωτογραφίες, μπορεί ανοίγοντας τα εν λόγω Παράθυρα να ενημερωθεί περαιτέρω για τις λεπτομέρειες της επέμβασης.


Εικ. 7. Διεγχειρητικό αποτέλεσμα κατόπιν μεταφοράς του κρημνού. Εικ. 8. Αποτέλεσμα στους 11 μήνες αργότερα.

 

Εικ. 9. Υποτροπή κακοήθους δερματικής βλάβης τριχωτού κεφαλής (μοβ περίγραμμα), κατόπιν προηγηθείσας ατελούς εκτομής αλλαχού. Σχεδιασμός ευρύτερης εκτομής (πράσινο περίγραμμα). Εικ. 10. Αφαίρεση της βλάβης και σχεδιασμός δύο κρημνών τύπου hatchet εκατέρωθεν του ελλείμματος (τα βέλη δείχνουν την κατεύθυνση μεταφοράς των κρημνών). Εικ. 11. Πέραν του δέρματος, η βλάβη εκτεινόταν και στους εν τω βάθει ιστούς, πλησιάζοντας το υποκείμενο περιόστεο. Ως εκ τούτου, η εκτομή αφορούσε και στο έξω πέταλο του κρανίου, τα τεμάχια του οποίου απεικονίζονται αριστερά στη φωτογραφία, με σήμανση στο καθένα (δεξιά απεικονίζεται το παρασκεύασμα της δερματικής εκτομής, η διάμετρος του οποίου ξεπερνά τα 3,5 cm). Εικ. 12. Διεγχειρητικό αποτέλεσμα κατόπιν μεταφοράς των κρημνών. Εικ. 13, 14. Λόγω του τρόπου μεταφοράς των κρημνών, οι δότριες χώρες συγκλείσθηκαν δίκην Υ (βέλη), αν και τα περιφερειακά τμήματα των κρημνών στις συγκεκριμένες περιοχές είχαν σχεδιασθεί δίκην V (βλ. Εικόνα 10). Εικ. 15. Αποτέλεσμα στους 7 μήνες μετά την επέμβαση.


(1) Οι κρημνοί  μπορεί είτε να γειτνιάζουν στο έλλειμμα, διατηρώντας την αγγειακή τους συνέχεια με τη δότρια χώρα (τοπικοί και περιοχικοί κρημνοί), είτε να προέρχονται από κάποιο απομακρυσμένο μέρος του σώματος, οπότε τα αγγεία τους αποκόπτονται από τη δότρια χώρα και αναστομώνονται με αγγεία της λήπτριας χώρας (ελεύθεροι κρημνοί – βλ. και ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ). Η παρούσα ενότητα αφορά σε κρημνούς της πρώτης κατηγορίας, αν και, όσα ισχύουν για τους τοπικούς και περιοχικούς κρημνούς, ισχύουν γενικά και για τους ελεύθερους.