ΑΠΩΤΕΡΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Άνοιγμα του στόματος στους 4 και 12 μήνες μετά την επέμβαση, αριστερά και δεξιά αντιστοίχως. Σημαντική αύξηση του εύρους ανοίγματος, αποτέλεσμα το οποίο, πέραν του χειρουργείου, οφείλεται και στο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας που η ασθενής ακολούθησε. Βελτίωση της συμμετρίας του στόματος.