Για φωτογραφίες πριν και μετά από επέμβαση αποκατάστασης συνδρομικής κρανιοσυνοστέωσης, βλ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΩΠΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ.