Η ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ

Η λεπτομερής και ολοκληρωμένη αξιολόγηση του αποτελέσματος μίας ρινοπλαστικής μέσω φωτογραφιών, απαιτεί 4 λήψεις τουλάχιστον, ήτοι, ανφάς, προφίλ, προφίλ ¾, καθώς επίσης από κάτω προς τα επάνω (worm’s eye view) – βλ. και ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ. Επί ελλιπούς φωτογράφισης, επομένως, η άποψη που σχηματίζει κανείς ως προς την ποιότητα του μετεγχειρητικού αποτελέσματος μπορεί να μην είναι σωστή. Ως ενδεικτικό παράδειγμα παραθέτω την ακόλουθη φωτογραφία ρινός, σε λήψη προφίλ ¾ από αριστερά, κατόπιν πρωτογενούς ανοικτής ρινοπλαστικής αλλαχού (Εικόνα 1).Παρατηρώντας μεμονωμένα, λοιπόν, τη συγκεκριμένη φωτογραφία, ένας μη ειδικός πιθανώς να παραπλανιόταν, καθώς, αν και η μύτη παρουσιάζει ορισμένες ήπιες, εκ πρώτης όψεως, δυσμορφίες, οι αναλογίες της και η συνολική της εικόνα μοιάζουν γενικώς ικανοποιητικές. Όμως οι εκτιμήσεις αυτές είναι απόλυτα λανθασμένες. Όχι μόνο διότι οι δυσμορφίες είναι στην πραγματικότητα σοβαρές, αλλά και διότι η εικόνα της μύτης απέχει πολύ από ό,τι αποδεχόμαστε ως όμορφο και αρμονικό. Όλα τούτα αποδεικνύονται μετά την αξιολόγηση του μετεγχειρητικού αποτελέσματος και μέσω φωτογραφιών υπό άλλες γωνίες (Εικόνες 2–7).Ο σχολιασμός των παραπάνω φωτογραφιών αφορά στα εξής:

  • Η Εικόνα 2 αποτελεί σμίκρυνση της Εικόνας 1.
  • Κατ’ αντιστοιχία με τις Εικόνες 1, 2, όπου η μύτη εμφανίζεται μεταξύ ανφάς και προφίλ από αριστερά, στην Εικόνα 3 η μύτη εμφανίζεται μεταξύ ανφάς και προφίλ από δεξιά. Σε σύγκριση, όμως, με τις Εικόνες 1, 2, η Εικόνα 3 δείχνει τη μύτη λιγότερο προς ανφάς και περισσότερο προς προφίλ, με αποτέλεσμα να διακρίνονται πλέον σαφέστερα οι ανωμαλίες της μύτης και το υπερβολικό μήκος της ράχης.
  • Η ανφάς όψη (Εικόνα 4) αποκαλύπτει πλήρως την έκταση των διαταραχών της ράχης και του ακρορρινίου. Διαπιστώνονται α) inverted V deformity, β) έλλειψη συμμετρίας και ανωμαλίες στη ράχη, γ) δύσμορφο ακρορρίνιο, με εμφανή προβολή τμημάτων των κάτω πλάγιων χόνδρων (για τις ανωτέρω ανωμαλίες, αλλά και για εκείνες που περιγράφονται ακολούθως, βλ. ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ).
  • Οι προφίλ όψεις (Εικόνες 5, 6) αποκαλύπτουν το πραγματικό μήκος της μύτης, το οποίο, όντας υπέρμετρο, συνεπάγεται υπέρμετρη προβολή του ακρορρινίου. Πρόκειται για τυπικό Pinocchio tip. Επιπλέον, το ακρορρίνιο είναι ογκώδες.
  • Η όψη από κάτω προς τα επάνω (Εικόνα 7) καταδεικνύει α) ανώμαλη συνέχεια μεταξύ ακρορρινίου και ράχης, β) μη αρμονική σχέση μεταξύ ακρορρινίου και ρωθώνων, γ) στένωση έξω ρινικών βαλβίδων, δ) προβολή του κατώτερου, σκολιωτικού τμήματος του διαφράγματος εντός του δεξιού ρώθωνος. Επίσης, το ακρορρίνιο σημειώνεται δύσμορφο και ογκώδες, ενώ η ουλή στη βάση της μύτης (λόγω της προηγηθείσας ανοικτής ρινοπλαστικής) έχει μεγάλο μήκος και είναι ιδιαίτερα εμφανής. Το τελευταίο σχετίζεται με λανθασμένο σχεδιασμό της αρχικής τομής στη συμβολή της στυλίδας με το άνω χείλος, και όχι στην περιοχή που θα έπρεπε, δηλαδή αποκλειστικά στη στυλίδα και μάλιστα στο στενότερο τμήμα αυτής.
  • Ο συνδυασμός στένωσης έξω ρινικών βαλβίδων, σκολίωσης διαφράγματος και inverted V deformity (διαταραχή που οφείλεται σε καθίζηση των άνω πλάγιων χόνδρων λόγω απώλειας της συνοχής τους με τα ρινικά οστά), εγείρει σοβαρές υποψίες παρακώλυσης της αναπνοής – κάτι που επιβεβαιώθηκε κλινικά.

Πέραν των ανωμαλιών που περιγράφηκαν παραπάνω, διαπιστώνεται και πλήρης απώλεια στήριξης του ακρορρινίου και της στυλίδας, λόγω υπέρμετρης εκτομής του κατώτερου τμήματος του διαφράγματος. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατον να απεικονισθεί στις συνήθεις φωτογραφίες, παρά μόνον εάν προηγηθούν ειδικοί χειρισμοί (Εικόνες 8, 9).Βάσει των ανωτέρω, το συμπέρασμα που προκύπτει έχει ως ακολούθως:

Η ορθή εκτίμηση του αποτελέσματος μίας ρινοπλαστικής μέσω φωτογραφιών, προϋποθέτει απεικόνιση της μύτης υπό ποικίλες γωνίες. Οι λήψεις ανφάς, προφίλ, προφίλ ¾ και από κάτω προς τα επάνω (worm’s eye view), αποτελούν τις πλέον θεμελιώδεις και διαφωτιστικές. Τυχόν θετικές εντυπώσεις ως προς την ποιότητα ενός αποτελέσματος κατόπιν αξιολόγησης λιγότερων φωτογραφιών, θα πρέπει να θεωρούνται ως τουλάχιστον επιπόλαιες. Τούτο ισχύει κυρίως επί αξιολόγησης μίας και μόνο φωτογραφίας, καθώς καμία φωτογραφία δεν αρκεί από μόνη της ώστε να αποδώσει ολοκληρωμένα την πραγματική εικόνα μιας μύτης.