ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ #2

Αριστερά: Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα παρειάς και σχεδιασμός κρημνού από την παρειά και τον τράχηλο. Δεξιά: Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.