ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ #3

Αριστερά: Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα ράχης ρινός–έσω κανθού. Το στικτό περίγραμμα σχετίζεται με τα όρια του όγκου, ενώ το συνεχές με τα όρια της χειρουργικής εκτομής. Κέντρο και δεξιά: Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, κατόπιν εκτομής του όγκου και αποκατάστασης του ελλείμματος με κρημνό από το μέτωπο. Η αιμάτωση του κρημνού προέρχεται από τους εν τω βάθει ιστούς ανάμεσα στα φρύδια.