ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ #5

Αριστερά: Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα πτερυγίου ρινός–ρινοχειλικής αύλακας και σχεδιασμός κρημνού από την παρειά. Κέντρο και δεξιά: Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά την κοπή των ραμμάτων. Ο κρημνός έχει αναδιπλωθεί στο εσωτερικό του πτερυγίου της μύτης.