ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ #7

Αριστερά: Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κάτω χείλους και σχεδιασμός δύο κρημνών εκατέρωθεν του όγκου (κρημνοί Karapandžić). Δεξιά: Άμεσο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

Απώτερο αποτέλεσμα, λειτουργικότητα στόματος.

Άνοιγμα στόματος, προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.