ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ #8

Αριστερά: Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα κάτω χείλους–γενειακής χώρας. Δεξιά: Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά την κοπή των ραμμάτων. Αποκατάσταση του ελλείμματος με περιστροφή κρημνού από το σαγόνι.