ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Προεγχειρητική και μετεγχειρητική φωτογραφία της ασθενούς στην οποία πραγματοποιήθηκε μεταφορά ελεύθερου κρημνού την 14.03.2017.


Αριστερά: προεγχειρητική φωτογραφία, όπου  η μέγιστη διάνοιξη της στοματικής κοιλότητας σημειώνεται εξαιρετικά περιορισμένη. Δεξιά: σημαντική αύξηση του εύρους ανοίγματος, στους 12 μήνες μετά την επέμβαση. Αξίζει να τονισθεί ότι, πέραν του χειρουργείου, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα οφείλεται και στο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας που η ασθενής ακολούθησε.