06 ΝΟΕ 2015

Διάλεξη στο 11ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ), με τίτλο ‘‘Η Διαχείριση των Οστών και ο Ρόλος των Οστικών Μοσχευμάτων στην Κρανιοπροσωπική Χειρουργική’’. Με την εν λόγω παρουσίαση επιχείρησα μία συνοπτική αλλά συνολική προσέγγιση των επεμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των ανωμαλιών συγγενούς αιτιολογίας, όπως των κρανιοσυνοστεώσεων, των διαταραχών των οφθαλμικών κόγχων, των υποπλασιών άνω και κάτω γνάθου, του συνδρόμου Treacher Collins, της ημιπροσωπικής μικροσωμίας κ.τ.λ., καθώς και των οστικών κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών συνεπεία τραυμάτων. Οι τρόποι προσπέλασης των οστών του κρανίου και του προσώπου, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον χειρουργό να προβαίνει σε χειρισμούς με τις λιγότερες, κατά το δυνατόν, δυσκολίες και, ακολούθως, οι διαδικασίες εκτέλεσης των απαιτούμενων οστεοτομιών, προκειμένου να επιτυγχάνεται αναδιαμόρφωση του σχήματος των παθολογικών οστών και μετακίνηση ή επανατοποθέτηση αυτών στην ορθή ανατομική θέση, αποτέλεσαν τα κύρια σημεία στα οποία εστίασα. Επίσης, αναφέρθηκα στα είδη και τις μεθόδους παρασκευής και συλλογής οστικών μοσχευμάτων, όπως και στους τρόπους εφαρμογής τους, με στόχο είτε την πλήρωση οστικών ελλειμμάτων και την αποκατάσταση του οστικού περιγράμματος (Σχήματα 1, 2) είτε τη σταθεροποίηση του αισθητικού αποτελέσματος κατόπιν παρεμβολής και καθήλωσης των μοσχευμάτων στα κενά των οστεοτομιών.


Σχ. 1. Έλλειμμα κρανίου με αποκάλυψη των υποκείμενων ελίκων του εγκεφάλου. Σχ. 2. Αποκατάσταση του ελλείμματος και του περιγράμματος του κρανίου με τρία οστικά μοσχεύματα από πλευρά του θωρακικού τοιχώματος.