17 ΟΚΤ 2019

Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 13ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ), ο τίτλος και η περίληψη της οποίας είχαν ως κάτωθι:

Ο ΤΕΤΡΑΛΟΒΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ
Όλγα Σ. Καξίρα, Κωνσταντίνος Τσετσώνης
Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική–Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, Μαρούσι Αττικής

ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάδειξη των κλινικών εφαρμογών και του τρόπου σχεδιασμού ενός πρωτότυπου κρημνού τεσσάρων λοβών (τετράλοβου). Ο κρημνός μπορεί να παρασκευάζεται ως δερμοϋποδόριος, δερμοπεριτονιακός ή μυοδερματικός.
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΙ: Παρουσιάζονται τρία περιστατικά με ελλείμματα δέρματος και μαλακών μορίων συνεπεία ογκολογικής εκτομής α) στην κροταφική χώρα, β) στο ακρορρίνιο, γ) στην περιοχή της κατάφυσης του Αχίλλειου τένοντα. Οι διαστάσεις των ελλειμμάτων ήταν 34 x 47, 23 x 25 και 33 x 40 mm, αντιστοίχως, ενώ η αποκατάστασή τους έλαβε χώρα κατόπιν μεταφοράς τετράλοβων κρημνών, ήτοι, δερμοϋποδόριου στον κρόταφο, μυοδερματικού στο ακρορρίνιο, δερμοπεριτονιακού στην περιοχή του Αχίλλειου τένοντα. Ως δότριες χώρες επελέγησαν α) η παρειά, β) η ράχη της ρινός, γ) η έσω επιφάνεια του άκρου ποδός. Από τεχνικής πλευράς σημειώνεται ότι α) οι κρημνοί είχαν ριπιδοειδές σχήμα, β) ο 1ος λοβός κάθε κρημνού γειτνίαζε άμεσα με το έλλειμμα, γ) η αγγειακή βάση του 1ου λοβού αποτέλεσε τη βάση καθενός από τους υπόλοιπους, δ) οι λοβοί σχεδιάσθηκαν κατά τρόπο που οι διαστάσεις τους να μειώνονται βαθμιαία από τον 1ο προς τον 4ο. Η σύγκλειση της δότριας χώρας πραγματοποιήθηκε τελικοτελικά και στις τρεις περιπτώσεις.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η χρήση τετράλοβων κρημνών συνετέλεσε ώστε α) να αποφευχθούν ουλές με κατεύθυνση αταίριαστη προς τις γραμμές του προσώπου στην παρειά, β) να μην αλλοιωθεί η συμμετρία των ρωθώνων και η αισθητική του ακρορρινίου, αλλά ούτε και η αισθητική της ραχιαίας επιφάνειας της ρινός ως δότριας χώρας, γ) να μην χρειασθεί δερματικό μόσχευμα για την κάλυψη της δότριας χώρας στο πόδι.

Ακολούθως παρουσιάζεται και σχολιάζεται ένα από τα κλινικά περιστατικά της Ανακοίνωσης.


Άνω σειρά Εικόνων, αριστερά. Έλλειμμα μαλακών μορίων στην περιοχή της δεξιάς φτέρνας και σχεδιασμός τετράλοβου κρημνού στην έσω επιφάνεια του άκρου ποδός (διακρίνονται οι 3 από τους 4 λοβούς, με μπλε περίγραμμα). Οι διαστάσεις του ελλείμματος ανέρχονται σε 33 x 40 mm, ενώ η περιοχή που λευκάζει αντιστοιχεί στην κατάφυση του Αχίλλειου τένοντα. Άνω σειρά, δεξιά. Άμεσο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, κατόπιν μεταφοράς του κρημνού. Κάτω σειρά, αριστερά. Εικόνα της περιοχής στους 10 μήνες αργότερα. Κάτω σειρά, δεξιά. Τελικοτελική σύγκλειση της δότριας χώρας, καθώς δεν χρειάσθηκε εφαρμογή δερματικού μοσχεύματος.

Σχόλια: Η αποκατάσταση ενός ελλείμματος όπως το παραπάνω είναι πάντοτε δύσκολη, καθώς α) η τελικοτελική (Τ–Τ) σύγκλεισή του είναι απολύτως αδύνατη, β) η κάλυψή του με δερματικό μόσχευμα αντενδείκνυται, εξαιτίας της μειωμένης αντοχής του μοσχεύματος στις δυνάμεις που ασκούνται στη φτέρνα από τα υποδήματα. Επομένως απαιτείται κάποιος κρημνός, ο οποίος μεταφέρεται είτε από τον άκρο πόδα είτε από την κνήμη. Σε μία τέτοια περίπτωση, όμως, το πρόβλημα που προκύπτει σχετίζεται με την αποκατάσταση της αισθητικής της δότριας χώρας, δηλαδή του άκρου ποδός ή της κνήμης. Έτσι, το έλλειμμα στον άκρο πόδα καλύπτεται μόνο με μόσχευμα (η Τ–Τ σύγκλεισή του είναι ανέφικτη επί μεταφοράς οποιουδήποτε από τους κρημνούς που έχουν περιγραφεί έως σήμερα), ενώ το έλλειμμα στην κνήμη αποκαθίσταται με μόσχευμα ή Τ–Τ συρραφή (ανάλογα με το αν η ελαστικότητα του δέρματος της κνήμης είναι μικρή ή μεγάλη, αντίστοιχα). Ανεξαρτήτως μεθόδου, λοιπόν, η αισθητική της δότριας χώρας διαταράσσεται, αφού το μόσχευμα μοιάζει με μπάλωμα και η Τ–Τ συρραφή συνεπάγεται την προσθήκη μίας μακριάς ουλής σε μία έκθετη στην κοινή θέα περιοχή, όπως η κνήμη. Τούτο σημαίνει πως είναι λογικό για τις συγκεκριμένες επιπτώσεις να μην γίνονται εύκολα αποδεκτές από όλους τους ασθενείς, ιδίως αν πρόκειται για γυναίκες και μάλιστα νέες, όπως η 37 ετών ασθενής στις ανωτέρω φωτογραφίες. Εναλλακτικά, βέβαια, της χρήσης κρημνού από περιοχή που γειτνιάζει στη φτέρνα ή βρίσκεται πλησίον αυτής, μπορεί να μεταφέρεται κάποιος ελεύθερος κρημνός, ο οποίος προέρχεται από απομακρυσμένη περιοχή που δύναται να καλύπτεται και να μην εκτίθεται στην κοινή θέα (για τους ελεύθερους κρημνούς βλ. ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚHΣ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ). Ωστόσο, μία τέτοια επέμβαση είναι ασύγκριτα πιο απαιτητική, εργώδης και χρονοβόρα, οπότε δεν ενδείκνυται παρά για ελλείμματα που είναι αδύνατον να αντιμετωπισθούν διαφορετικά. Για τον λόγο αυτό θεωρώ πως η εφαρμογή του τετράλοβου κρημνού στο συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί περίπτωση μοναδική· όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για τα διεθνή δεδομένα, καθώς, εξ όσων γνωρίζω, μέχρι σήμερα δεν έχει περιγραφεί α) χρήση τετράλοβου κρημνού για αποκατάσταση ελλείμματος φτέρνας, β) Τ–Τ σύγκλειση δότριας χώρας στο πόδι, κατόπιν μεταφοράς κρημνού για ένα έλλειμμα τόσο μεγάλων διαστάσεων, όπως στην παραπάνω ασθενή.