01 ΝΟΕ 2013

Ελεύθερη Ανακοίνωση με τίτλο “Διχοτόμηση Προσωπικού Κρανίου και Διατατικός Εφελκυσμός σε Επεμβάσεις Μετωποπροσωπικής Προώθησης”, στο πλαίσιο του 10ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ) – Αθήνα, ΑΙΓΛΗ Ζαππείου, 31 ΟΚΤ–02 ΝΟΕ 2013. Η παρουσίαση αφορούσε σε περιστατικά με εκ γενετής δυσμορφίες προσώπου, συνεπεία συνδρόμων ή μη, για την αποκατάσταση των οποίων απαιτήθηκαν εκτεταμένες κινητοποιήσεις των οστών του προσωπικού κρανίου. Οι συγκεκριμένοι ασθενείς είχαν αντιμετωπισθεί από τον πλαστικό–κρανιοπροσωπικό χειρουργό Αλέξανδρο Στρατουδάκη κατά την περίοδο 2004–2013, με συνεργάτιδα την Όλγα Σ. Καξίρα. Η Ανακοίνωση απέσπασε Έπαινο της ΕΕΠΕΑΧ (βλ. και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΠΑΙΝΟΣ ΕΕΠΕΑΧ 2013).


Σχηματική απεικόνιση διχοτόμησης προσωπικού κρανίου (facial bipartition). Ο συνδυασμός της συγκεκριμένης επέμβασης με τη μετωποπροσωπική προώθηση έχει ως αποτέλεσμα αφενός τη διόρθωση της υποπλασίας του προσώπου, αφετέρου του υπερτελορισμού, δυσμορφίας κατά την οποία η απόσταση μεταξύ των οφθαλμικών κόγχων είναι μεγαλύτερη από ό,τι φυσιολογικά.

 

Σχηματική απεικόνιση εξωτερικής εφαρμογής διατατικού εφελκυσμού (distraction osteogenesis). Με τον εν λόγω μηχανισμό επιτυγχάνεται σταδιακή προώθηση των οστών του προσώπου, μετά την εκτέλεση των οστεοτομιών που προβλέπονται στη μετωποπροσωπική προώθηση.