21 ΟΚΤ 2017

Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 12ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ), ο τίτλος και η περίληψη της οποίας είχαν ως κάτωθι:

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΚΡΗΜΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ό. Καξίρα, Κ. Τσετσώνης
Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική–Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, Μαρούσι Αττικής

ΣΚΟΠΟΣ: Να προταθούν ορισμένες διαφοροποιήσεις σε κρημνούς της τρέχουσας πρακτικής, σχετικά με τους τρόπους που αυτοί σχεδιάζονται ή / και εφαρμόζονται, για την αποκατάσταση ελλειμμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές του προσώπου.

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΙ: Παρουσιάζονται 4 ασθενείς με δερματικά καρκινώματα α) άνω χείλους, β) ακρορρινίου, γ) πλαγίου ρινός. Μετά τη χειρουργική εκτομή των βλαβών, η αποκατάσταση των αντίστοιχων ελλειμμάτων έλαβε χώρα ως ακολούθως: του άνω χείλους, με νησιδωτό δ/υ (δερμοϋποδόριο) κρημνό από τη ρινοπαρειακή αύλακα· του ακρορρινίου, με 2 ασύμμετρους δ/υ κρημνούς τύπου hatchet (σε 2 ασθενείς)· του πλαγίου της ρινός, με τρίλοβο δ/υ κρημνό. Ως πρωτοτυπία σχετικά με τον ρινοπαρειακό κρημνό, θεωρήσαμε τον τρόπο σχεδιασμού και μεταφοράς του, με στόχο τη διατήρηση α) της ρινοπαρειακής αύλακας, β) της ακεραιότητας των προσωπικών αγγείων. Αναφορικά με τους κρημνούς hatchet, η ιδιαιτερότητα συνίσταται α) στη διαφορά μεγέθους μεταξύ των κρημνών – εξ ου και ο όρος ‘‘ασύμμετροι’’, β) στη χρήση τους στην περιοχή του ακρορρινίου. Όσο δε για τον τρίλοβο κρημνό, η καινοτομία αφορά στον σχεδιασμό, καθώς οι αγγειακές βάσεις του 2ου και 3ου λοβού συμπίπτουν με τη βάση του 1ου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από αισθητικής απόψεως, το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα αξιολογήθηκε ως ιδιαιτέρως ποιοτικό και στα 4 περιστατικά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι προτεινόμενοι κρημνοί μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστες επιλογές για περιπτώσεις αποκατάστασης περιοχών του προσώπου όπως οι παραπάνω.

Η εργασία μας απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ελεύθερης Ανακοίνωσης (βλ. και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΕΠΕΑΧ 2017).


Σχηματική απεικόνιση νησιδωτού κρημνού. Αριστερά: δερματικό έλλειμμα (κόκκινη οβάλ επιφάνεια) και σχεδιασμός νησιδωτού κρημνού σε παρακείμενη περιοχή, ο οποίος στηρίζεται σε συγκεκριμένο αγγειακό μίσχο (κόκκινη γωνιώδης γραμμή). Δεξιά: μεταφορά του κρημνού στο έλλειμμα (κίτρινο βέλος) μέσω υποδόριου τούνελ (διαγραμμισμένη επιφάνεια) και τελικο-τελική σύγκλειση της δότριας χώρας (μαύρα βέλη).

Σχηματική απεικόνιση κρημνού τύπου hatchet. Αριστερά: δερματικό έλλειμμα και σχεδιασμός του κρημνού. Δεξιά: μεταφορά του κρημνού στο έλλειμμα και σύγκλειση της δότριας χώρας.

 

Σχηματική απεικόνιση τρίλοβου κρημνού. Αριστερά: δερματικό έλλειμμα και σχεδιασμός του κρημνού. Δεξιά: μεταφορά του κρημνού και σύγκλειση της δότριας χώρας.