26–27 ΣΕΠ 2014

Τέταρτη συμμετοχή μου σε συνέδριο της European Society of Craniofacial Surgery (ESCFS 2014), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Hôpital Necker στο Παρίσι. Η συγκεκριμένη επιστημονική εκδήλωση συνέπεσε με αυτήν της International Society of Auricular Reconstruction· παρά ταύτα, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω ικανό μέρος των εργασιών που έλαβαν χώρα, εστιάζοντας κυρίως στις  απόψεις που παρατέθηκαν γύρω από τους τρόπους βελτίωσης των αποτελεσμάτων μετά τη χρήση μηχανισμών εξωτερικού και εσωτερικού (ενδοστοματικού) διατατικού εφελκυσμού (distraction osteogenesis). Ιδιαίτερο αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε η προοπτική υιοθέτησης πρωτόκολλων και χρονοδιαγραμμάτων ευρείας αποδοχής, όσον αφορά στη θεραπευτική προσέγγιση των συνδρομικών κρανιοσυνοστεώσεων.


Σχηματική απεικόνιση ενδοστοματικού διατατικού εφελκυσμού. Αριστερά: Τοποθέτηση του μηχανισμού στην κάτω γνάθο, κατόπιν οστεοτομίας αυτής (βέλος). Δεξιά: Σταδιακή προώθηση του μηχανισμού, η οποία συνοδεύεται από οστεοποίηση της περιοχής της οστεοτομίας (βέλη) και επιμήκυνση της γνάθου.